Ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης.


Εσωτερική αξιολόγηση για το σχολικό έτος 2022-2023

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 για το σχολικό έτος 2022-2023 περιγράφονται στο παρακάτω αρχείο:


Εσωτερική αξιολόγηση σχολικό για το έτος 2021-2022

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 για το σχολικό έτος 2021-2022 περιγράφονται στο παρακάτω αρχείο: